LEPTOPHYES
GENUS: LEPTOPHYES
FAMILY: Bush crickets (TETTIGONIDAE)