Athalia liberta
GENUS: ATHALIA
FAMILY: TENTHREDINIDAE