Trypoxylon figulus (Black Wood Borer Wasp)
GENUS: TRYPOXYLON
FAMILY: CRABRONIDAE