Species Osmia sp.
GENUS OSMIA (Mason bees)
FAMILY MEGACHILIDAE